Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Bellman & Symfon Nederland vindt de privacy van de bezoekers van de website bellman.nl en gebruikers van onze diensten belangrijk. Om uw privacy zo goed mogelijk te garanderen, houden wij ons aan een aantal kernwaarden:

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten erop dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoelen en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Indien van toepassing gebruiken we uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij alleen om de juiste zorg aan u te bieden.

 • Uw medisch dossier – Als u medische gegevens aan ons geeft worden deze opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij alleen als dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.
 • Contactformulier – Als u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. De contactgegevens die u geeft worden alleen gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Bestellen – Gegevens die u geeft bij het plaatsen van een bestelling gebruiken we alleen om uw bestelling af te handelen. Waar nodig worden er persoonsgegevens aan andere partijen gegeven die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst.
 • Nieuwsbrief – Als u ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke commerciële mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van onze dienstverlening – Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een contactformulier aan ons heeft verzonden of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doelen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel op wettelijke basis. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen als die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uitvoering van de overeenkomst – Voor de doelen die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw aanvraag af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming – Voor toegang tot en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben gekregen;
 • Gerechtvaardigd belang – In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld voor het nakomen van onze zorgplicht en/of als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening die geen of een beperkte invloed hebben op uw privacy;
 • Wettelijke verplichting –In sommige gevallen moeten wij gegevens bewaren voor de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld om te controleren of u recht heeft op eventuele vergoedingen.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden gegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden gegeven om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres een woonplaats;
 • Uw geslacht en geboortedatum;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer);
 • (Medische) Gegevens betreffende uw gehoor;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaat gegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet het doel gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de gegevens onder ‘Contact’.

Locatiegegevens gebruiken in apps

De Bellman Visit-app, de Bellman Visit-legacy-app en de Vibio-app verzamelen locatiegegevens om een Bluetooth-verbinding mogelijk te maken, zelfs wanneer de app gesloten is of niet in gebruik is.

Houd er rekening mee dat locatiegegevens alleen toegankelijk zijn tijdens het scannen naar en verbinden met de BE1432/BE1433 mobiele telefoontransceiver en BE1221 Vibio. De locatiegegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en zullen op geen enkele andere manier worden gebruikt.

Gegevens delen met andere organisaties of personen

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan andere organisaties of personen gegeven, anders dan organisaties of personen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of als wij dit volgens de wet moeten doen. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  toetst een externe partij of wij nog voldoen aan de privacywet. Daarnaast hebben wij het ISO 9001:2015 certificaat. Hiermee tonen we jaarlijks onder andere aan dat onze manier van werken aan het AVG-beleid voldoet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de gegevens onder ‘Contact’.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de doelen omschreven in deze privacyverklaring of op de website. Behalve als wij van de wet sommige persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van andere organisaties of personen die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet verzekeren dat deze organisaties of personen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden daarom aan om deze verklaring geregeld te controleren, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Een gewijzigde verklaring is alleen van toepassing op gegevens die na de ingangsdatum zijn verzameld.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bellman & Symfon Nederland. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op het gebruik van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bellman & Symfon Nederland wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u woont. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen met onderstaande contactgegevens.

Contact

Bellman & Symfon Nederland
T.a.v. afdeling IT & Quality
Drachmeweg 2
2153 PA Nieuw-Vennep
E-mail: AVG@Bellman.nl
Telefoon: 023-5544011

 

V1.0 01-01-2024

Scroll naar boven